Skip navigation


Om DNVK

Senest opdateret: 19.12.2011
 
Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter:
  • Fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
  • førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
  • afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
  • udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
  • koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer,
  • fastsætte vejledende retningslinjer,
  • sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
  • følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité består af 13 medlemmer. 
 
Medlemmerne udpeges på følgende måde:
1) Ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden.

2) 2 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd.

3) 5 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse i samråd med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag.

4) 5 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra de enkelte regioner.

 
Den Nationale Videnskabsetiske Komité og de regionale videnskabsetiske komiteer afgiver en samlet årsberetning, der indeholder en redegørelse for komiteernes virksomhed og praksis i det forløbne år. Den nationale komitès afgørelser og principielle drøftelser rapporteres dog også løbende på hjemmesiden.
 
Den Nationale Videnskabsetiske Komités sekretariat udarbejder ligesom andre statsinstitutioner en årsrapport, der beskriver de faglige og økonomiske resultater.
 
Til komiteen er knyttet et fast sekretariat.

Kontakt:
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf:     +45 72 26 93 70
E-mail: DKetik@DKetik.dk


Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70